Platform Business Mediation

Op de website van het Platform Business Mediation is nadere informatie te vinden over het succes en doel van business mediation. Kijk op https://platformbusinessmediation.nl/ voor interessant nieuws. Het doel van Platform Business Mediation is te bevorderen dat er gebruik wordt gemaakt van mediation en de inzet van mediationvaardigheden en technieken voor het oplossen van zakelijke geschillen. Daarnaast zet Platform Business Mediation zich in voor verbetering van de kwaliteit van business mediators en voor vergroting van kennis over business mediation. De leden zijn ervaren business mediators, general counsel en ondernemingen of organisaties die business mediation in hun bedrijfsvoering hebben geïncorporeerd.

WAT IS BUSINESS MEDIATION?
Business mediation (zakelijke mediation) is een vorm van begeleid onderhandelen met hulp van een deskundige onafhankelijk buitenstaander, de mediator. Het is een vertrouwelijk proces dat u eenvoudig begint en ook eenvoudig kunt beëindigen. Vaak leidt mediation tot een oplossing. Daarbij houdt u als deelnemer de oplossing zelf in de hand; er is geen derde die een beslissing neemt. Met business mediation wordt bedoeld: mediation voor het voorkomen en oplossen van geschillen binnen en/of tussen ondernemingen, overheden en instellingen.

WAAROM BUSINESS MEDIATION?
Een groot voordeel van business mediation is dat een zakelijk geschil onder begeleiding van een deskundige, de mediator, snel en relatief goedkoop kan worden opgelost. De partijen en hun adviseurs zitten in een vertrouwelijke setting aan tafel en hebben zelf de regie over de oplossing van hun geschil. Er is geen derde die na een langslepende en kostbare procedure de knoop doorhakt, waarbij vaak onzeker is wat de uitkomst zal zijn. In medation wordt gewerkt naar een werkzame en duurzame oplossing waarmee de partijen verder kunnen en hun achterliggende belangen zijn gediend. De mediator heeft de regie over het proces, de partijen over de uitkomst.

ZO WERKT BUSINESS MEDIATION
Nadat de partijen gezamenlijk een mediator hebben gekozen om hun mediationproces te begeleiden, kan de mediation van start gaan. Alle betrokkenen – de partijen, mediator, adviseurs en/of advocaten – tekenen de mediationovereenkomst. Daarin staan de afspraken die gelden tijdens het mediationproces, zoals vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de rol van de mediator. Soms wordt de eerste gezamenlijk bespreking voorafgegaan door afzonderlijke, vertrouwelijke voorgesprekken. Dat gebeurt altijd in overleg tussen de mediator en de partijen.

Tijdens de mediation zal de mediator samen met de deelnemers onderzoeken welk geschil er speelt, wat de juridische achtergrond is en welke belangen een rol spelen voor partijen om tot een oplossing te komen. Als de omvang van het geschil duidelijk is en ook aandacht is besteed aan de emotionele of persoonlijke kanten van de kwestie kunnen partijen naar oplossingen gaan zoeken. Dit gebeurt in een gestructureerd proces onder leiding van de mediator. Vanuit de verschillende oplossingsrichtingen wordt dan onderhandeld over een oplossing van het geschil. Als er overeenstemming wordt bereikt, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Voor meer nieuws kijk op https://platformbusinessmediation.nl/

Platform Business Mediation